Föreskrifter för Latinamerikainstitutet Dnr: SU FV-1.1.1-1355-15 (229 Kb)

Bakgrund
Latinamerikainstitutet knöts genom beslut av universitetsstyrelsen 1999-10-20 till humanistiska fakulteten och dåvarande Institutionen för spanska och portugisiska.

Målsättning/ändamål

Latinamerikainstitutet ska bedriva och främja forskning, utbildning och
kunskapsuppbyggande i övrigt som berör regionen Latinamerika. Med Latinamerika avses de amerikanska kontinenterna söder om USA, den karibiska ö-världen samt även USA med avseende på förhållanden som rör dess ständigt växande latinamerikanska minoritet.
Latinamerikainstitutet ska självständigt upprätthålla kontakter med institutioner inom och utom Stockholms universitet som verkar inom samma vetenskapsområde oavsett fakultetsanknytning. Institutet har som ändamål

• att bedriva och främja samhälls- och kulturvetenskaplig forskning om Latinamerika,
• att bedriva och främja samhälls- och kulturvetenskapligt inriktad utbildning om
Latinamerika,
• att bedriva dokumentationsverksamhet om Latinamerika och därvid samarbeta med
universitetsbiblioteket i forskningens, utbildningens och andra samhälleliga
intressens tjänst,
• att genom seminarier, föreläsningar, symposier och på andra sätt sprida information och kunskap om Latinamerika.

Institutet ska agera självständigt i sin externa verksamhet, bl.a. i fråga om forskning, dokumentation och internationella kontakter. Institutet ska vidare i samarbete med Romanska och klassiska institutionen bedriva utåtriktad verksamhet bl.a. genom informations- och upplysningsverksamhet till breda sektorer av samhället.