Sexton månader efter undertecknandet av det omstridda fredsavtal som avslutade ett drygt halvsekel långt inbördeskrig, är förhoppningarna försiktiga om att få till stånd en hållbar fred i Colombia. Inför det stundande presidentvalet förefaller implementeringen av avtalet ha nått vägs ände. I kongressen rasar intensiva debatter, speciellt efter att det nyligen genomförda parlamentsvalet utjämnat styrkeförhållandena mellan förespråkare för en förändrad avtalstext och de som vill påskynda implementeringen. Avväpningen och den ambitiösa samhälleliga återintegreringen av den största gerillagruppen FARC pågår, men många beklagar ett enligt dem bristande regeringsstöd. Vissa missnöjda f.d. FARC-kombattanter har trätt in i dissidentgrupper, allt medan förhandlingarna mellan regeringen och den näst största gerillagruppen ELN har avbrutits. Det drogersättningsprogram som skulle avsluta produktionen och distributionen av kokain i landet har stött på problem. Dessutom har kriminella grupper, vilka delvis växte fram efter den tidigare avväpningsprocessen av landets paramilitär, intensifierat sina verksamheter, ofta i tomrummet som uppstått efter FARC:s tillbakadragande.

Fredsprocessen har rönt internationell uppmärksamhet som världens första jämställda fredsförhandling, då kvinnor representerat såväl regeringen och FARC som organisationer för konfliktdrabbade grupper. Men stora utmaningar kvarstår. Inför folkomröstningen 2016 mobiliserade religiösa grupper framgångsrikt mot fredsavtalet, propagerande mot kvinnors och hbtq-personers rättigheter. Sexuellt våld mot kvinnor har använts systematiskt i konflikten, både som vapen i krig och möjlighetsbrott. Kunskap om hur konflikten drabbat kvinnor saknas fortfarande, särskilt i fråga om deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Trots stora framgångar de senaste åren är SRHR ett fortsatt kontroversiellt ämne i Colombia och Latinamerika i övrigt, inte minst när det gäller rätten till fri abort.

Flera av de utmaningar Colombia står inför liknar dem som vanligtvis uppstår i post-konfliktsituationer, som behovet att bestämma den fredstida rollen för en i nuläget överdimensionerad militärapparat, samt att identifiera hur kvinnor har påverkats av konflikten. Kvällens panel diskuterar Colombias förutsättningar för fred och SRHR, samt vilka aktörer som kommer att avgöra fredsprocessens fortsatta öde.

Panelister:
Manuela Nilsson jobbar inom Departementet för freds- och utvecklingsstudier på Linnéuniversitetet. Hennes forskning och publikationer fokuserar på fredsprocesser och fredsbyggandet efter konflikter, i synnerhet kopplingen mellan säkerhet och utveckling, relationer mellan militär och civilbefolkning, försoningsprocesser och civilsamhällets roll i fredsbyggandet. Hon bodde 15 år i Nicaragua och deltog i fredsbyggandet efter landets inbördeskrig. Just nu fokuserar hon på den colombianska fredsbyggnadsprocessen.

Michael Jonsson är en disputerad forskare från Statsvetenskapliga Institutionen vid Uppsala Universitet, nu verksam vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Hans avhandling fokuserade på mot rekrytering till och avhopp från FARC-gerillan. Efter disputation har Michael varit en av två forskningsledare för ett forskningsprojekt om återintegrering av ex-kombattanter från FARC, ELN och AUC i Colombia.

Signe Svallfors är doktorand i demografi på sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes avhandling handlar om hur regionalt våld har påverkat kvinnors sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter i Colombia. Med hjälp av historiska kvantitativa data undersöker hon sambandet mellan konfliktvåld och exempelvis familjeplanering, graviditetsutfall och våld i nära relationer.


Samtalsledare:
Anders Rudqvist är disputerad forskare från Sociologiska Institutionen, Uppsala Universitet, specialiserad på folkligt deltagande i utvecklingsprocesser, aktionsforskning, uppföljning och utvärdering av utvecklingsprojekt. Han var föreståndare vid Kollegium för utvecklingsstudier, Uppsala universitetet, för Colombiaforum, ett program för forskning och akademiskt utbyte stött av Sida. Rudqvist har sedan 1971 varit knuten till Colombia som forskare och samarbetat som expert med Världsbanken och EU-kommissionen bl.a. vid identifiering och utvärdering av Magdalena Medio-programmet samt det andra och tredje Fredslaboratoriet.

Språk: Svenska

Välkomna! 


Arrangör: Latinamerikainstitutet och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
Kontakt: Magnus Lembke
Ingen föranmälan krävs